SMS Broadcast

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Sau đây là các điều khoản và điều kiện để sử dụng trang Website cung cấp dịch vụ SMS ("SMS Brandname"), Khách hàng cung cấp dịch vụ bán buôn SMS Brandname (“Nhà cung cấp”) của bất kỳ khách hàng nào (sau đây được gọi là "Người dùng" hoặc “Người sử dụng”).

1) Người sử dụng đồng ý không chuyển bất kỳ tài liệu nào vi phạm pháp luật, hướng dẫn, quy định hoặc hướng dẫn của các cơ quan quản lý, các giấy phép có liên quan và các quy tắc thực hành khác hoặc chuyển tải bất kỳ tài liệu nào trái với các quy định về quyền riêng tư hoặc bản quyền hoặc bất kỳ quyền lợi sở hữu khác.

2) Người sử dụng đồng ý không quấy rối, lén lút, lạm dụng hoặc đe dọa bất cứ người nào khác thông qua SMS bằng cách sử dụng SMS Brandname.

3) Người sử dụng đồng ý không can thiệp vào hoạt động của Nhà cung cấp.

4) Nhà cung cấp duy trì quyền kiểm tra nội dung tin nhắn và có hành động thích hợp để nhận khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo qua SMS Brandname. Nhà cung cấp liên lạc tất cả người dùng bằng email hoặc điện thoại cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tin nhắn không mong muốn, lạm dụng, lừa đảo hoặc gây hiểu nhầm đã được tiến hành thông qua SMS Brandname. Hành động thích hợp có thể là việc đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản đang chờ điều tra về bất kỳ lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích nào của việc sử dụng SMS Brandname để sử dụng không hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

5) Người sử dụng đồng ý rằng tất cả nội dung của SMS bao gồm các trang web, trang, biểu trưng, phần cứng và các tài liệu quảng cáo được bảo vệ bởi bản quyền và thương hiệu và vẫn là tài sản của SMS Brandname và không được sao chép vì bất kỳ lý do nào.

6) Nhà cung cấp sẽ không phải chịu trách nhiệm về tin nhắn SMS được gửi đến một số điện thoại di động không chính xác. Trách nhiệm của Người sử dụng là đảm bảo tính chính xác của số điện thoại di động và tin nhắn sử dụng trên trang gửi tin SMS.

7) Nhà cung cấp không đảm bảo tính sẵn sàng liên tục của dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng cụ thể nào của dịch vụ.

8) Các tin nhắn sẽ được coi là đã được gửi đi khi Nhà cung cấp đã gửi / gửi tin nhắn đến Telcos, bao gồm máy chủ SMTP, mạng điện thoại di động, hoặc bất kỳ máy chủ trung gian nào khác hoặc API Được coi là điểm gửi tin nhắn. Nhà cung cấp không đảm bảo giao hàng thay mặt cho mạng điện thoại di động hoặc máy chủ thư.

9) Nhà cung cấp có quyền thay đổi giá các khoản tín dụng SMS bất cứ lúc nào. Nếu có một khoản chi phí tăng sau khi người dùng đã mua các đơn vị tin nhắn từ SMS Brandname, Nhà cung cấp sẽ thông báo chính xác thời điểm tất cả các khoản tín dụng trước khi mua mà không làm thay đổi giá trị của tín dụng mua. Bất kỳ người dùng nào trên tài khoản trả sau sẽ được thông báo trước 30 ngày trước khi bất kỳ thay đổi giá nào có hiệu lực.

10) Các khoản tín dụng khuyến mại SMS được cấp theo ý của Nhà cung cấp. Nhà cung cấp có quyền xóa các khoản tín dụng khỏi tài khoản nếu Nhà cung cấp tin rằng Khách hàng đã vi phạm việc sử dụng có thể chấp nhận được, chẳng hạn như có được tín dụng miễn phí thông qua việc tạo nhiều tài khoản.

11) Tất cả các khoản tín dụng khuyến mại là tài sản của Nhà cung cấp. Tín dụng khuyến mại sẽ hết hạn sau 90 ngày. Tuy nhiên, nếu bạn mua các khoản tín dụng từ Nhà cung cấp, bạn sẽ giữ lại các khoản tín dụng quảng cáo.

12) Các khoản phí tính cho các khoản tín dụng không được hoàn lại khi tín dụng đã được sử dụng. Tiền hoàn lại cho các khoản tín dụng không sử dụng có thể được cung cấp trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua. Các khoản thanh toán cho việc mua các mặt hàng khác bao gồm số ảo không được hoàn lại.

13) Tài khoản trả sau sẽ được lập hóa đơn vào đầu mỗi tháng và phải thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hoá đơn.

14) Nếu hoá đơn thanh toán sau khi thanh toán không được thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi, Nhà cung cấp có thể tạm ngừng dịch vụ. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thư chưa gửi nào trong thời gian tạm ngừng do không thanh toán.

15) Bất kỳ tài khoản trả sau dài hơn 30 ngày sẽ được chuyển đến dịch vụ thu nợ. Tất cả các chi phí liên quan đến việc thu nợ phải trả bởi Người sử dụng.

16) Người dùng đồng ý để ý và tuân theo Nghị Định số 77/2012/NĐ-CP về chống thư rác. Người sử dụng đồng ý liên lạc với Nhà cũng cấp trước khi gửi bất kỳ tin nhắn SMS nào nếu Người dùng không chắc rằng các tin nhắn SMS của họ tuân theo Nghị Định số 77/2012/NĐ-CP về chống thư rác.

SMS broadcast

delivers to all Australian mobiles through on-shore connections

SMS BrandName

Cung cấp kết nối đến tất cả các mạng tại Việt Nam